ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Kereskedő adatai:

CégnévM&M Logic Kft.

Székhely és levelezési cím: 2200 Monor, Lőcsei utca 12.

Nyilvántartó hatóságBudapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám13-09-098613

Adószám13255396-2-13

Telefonszám: +3630 321 5212

E-mail: info@fenyvevo.hu

A továbbiakban: „Kereskedő”

A www.fenyvevö.hu weboldal tárhely szolgáltatójának adatai:

CégnévCREON HEROES Zrt.

Székhely 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunai Alajos utca 1.

Tel.: +36 (20) 2220011

Fogalmak:

Megrendelő: a Kereskedő szolgáltatásait igénybe vevő természetes és nem természetes személyek.

Fogyasztó: az a természetes személy megrendelő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

Általános rendelkezése, vonatkozó jogszabályok

1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Kereskedő és a Megrendelő közötti jogviszonyra vonatkozik, így különösen a www.fenyvevo.hu oldalon működő webáruházat üzemeltető Kereskedő és a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő között létrejövő szerződésre. Az ÁSZF-et a Megrendelő a Kereskedő felé leadott rendeléssel, illetve a Kereskedő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja, ennek értelmében az ÁSZF-ben rögzített rendelkezések a Felek jogai és kötelezettségei tekintetében kötelező erővel bír.

2.

Kereskedő az ÁSZF-et a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult módosítani. A módosítás a honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

3.

A Kereskedő és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés a jelen ÁSZF-fel együtt érvényes.

4.

A Felek az egyedi szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az ágazati irányadó normák, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); tekintik irányadónak.

5.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban feltüntetett képek illusztrációk.

6.

A házhozszállítás költségét a Megrendelő köteles viselni. Ezen költséget a termék ára nem tartalmazza, az erre vonatkozó külön díjszabás megtalálható a Kereskedő weboldalán.

7.

A termékek megrendelését a Kereskedő nem köti regisztrációhoz, azonban a megrendeléshez és kiszállatáshoz szükséges adatok hiányos vagy hibás megadása miatti következményekért a Megrendelő felel.

8.

A Kereskedő által a honlapon közzétett tartalom tájékoztató jellegű. Ide nem értve a termékek leírását. A Kereskedő nem vállal felelősséget a honlapról elérhető linkek által megnyitható tartalmakért.

9.

A Kereskedő által nyújtott szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom a védjegy- és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás a Kereskedő kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, azok felhasználására kizárólag a Kereskedő jogosult.

10.

A Kereskedő minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében. Az informatika jellemzőiből eredő veszélyek nem zárhatók ki. Amennyiben harmadik személy a Kereskedő által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére a Kereskedő által kezelt személyes adatokat kifürkészi, azokhoz hozzáfér, vagy azokkal egyéb módon visszaél az ilyen jogellenes tevékenységből eredő károkért, és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaéléskért a Kereskedő felelősséget nem vállal.

Ajánlati kötöttség, szerződés létrejötte

11.

A webáruház látogatója szabadon, regisztráció nélkül használhatja a közzétett tartalmakat. Összeállíthatja a termékek listáját, mennyiségét. A „Kosár”-ba került termékek listáját és mennyiségét módosíthatja. Ezzel a felhasználó semmilyen kötelezettséget nem vállal.

12.

A Megrendelő a „Megrendelés”-t kiválasztva töltheti fel adatait. A Megrendelő a „Megrendelés véglegesítése” menüponttal adhatja le a megrendelését, a kosárban elhelyezett termékekre vonatkozóan. A megrendelés leadása - valamint a vételár kiegyenlítése – a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést még nem hozza létre, Megrendelő által tett ajánlatnak minősül. A Megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését, késedelem nélkül, automatikus e-mailben visszaigazolja a Kereskedő. A visszaigazoló e-mail tájékoztatást szolgál, tartalmazza a megrendelés részleteit. Amennyiben a Megrendelő téves adatot észlel, azt a Kereskedő felé késedelem nélkül jelzi.

13.

Az ajánlat abban az esetben válik szerződéssé, ha a Kereskedő a megrendelést ténylegesen visszaigazolja. Amennyiben a Megrendelő a szerződés létrejötte előtt kifizetést teljesít, a szerződés nem jön létre, a Kereskedő a kapott összeget a Megrendelő részére visszafizeti.

14.

A Megrendelő a megrendeléskor, a felajánlott lehetőségek közül köteles kiválasztani a fizetés, szállítás/átvétel, számlakiállítás feltételeit. A Megrendelő a megrendelésének elküldésével kijelenti, hogy a jelen ASZF-et megismerte, megértette, az abban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

14.b

Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszem, hogy az M&M Logic Kft., Fényvevő.hu  (2200 Monor,Lőcsei utca 12.)  adatkezelő által a www.fenyvevo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, cím, telefonszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

15.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00 – 16.00-ig történik.

16.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatási és együttműködési kötelezettség

17.

A Kereskedő világos és közérthető módon köteles tájékoztatást adni a Megrendelőnek, ezt szolgálja a jelen ÁSZF, valamint a honlap szerkezete.

18.

A Kereskedő a Fogyasztóval kötött és a 45/2014. Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződés esetén az adott eljárásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének tartós adathordozónak minősülő elektronikus levél formájában tesz eleget. A Kereskedőt nem terheli tájékoztatási kötelezettség azon információk vonatkozásában, amelyek a körülmények alapján nyilvánvalók.

19.

A Kereskedő és Megrendelő, mint távollévők között elektronikus úton megkötendő szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül. A Kereskedő a szerződést elektronikusan iktatja mely későbbi időpontban is hozzáférhető.

20.

A Kereskedő és Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy egymással a szerződés megkötése és teljesítése során együttműködnek.

21.

A Kereskedő tájékoztatja a Megrendelőt, hogy maximálisan törekszik a környezettudatosságra. Az értékesítésre kerülő termékeknél lehetőség szerint, környezetbarát csomagolóanyagokat használ.

Szerződés tartalma, szállítási feltételek

22.

A Megrendelő és a Kereskedő között létrejött szerződés tartalmát a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik. Ennek alapján a Kereskedő köteles a Megrendelő által választott terméket, a Megrendelő által megadott szállítási címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani, a visszaigazolásban megadott időpontban átadni. A Megrendelő köteles a termék vételárának valamint a szállítás díjának megfizetésére.

23.

A szerződés kizárólag a Kereskedő és a Megrendelő közös megegyezésével módosítható, elektronikus levél útján.

24.

A Megrendelő, a raktáron nem lévő árukra előrendelést jogosult leadni. Amennyiben az adott termék nincs raktáron, a Kereskedő haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.

25.

Házhozszállítás esetén a Kereskedő köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő terméket, a megrendelésben megadott szállítási helyre szállítani - első ajtóig - a visszaigazolásban megadott szállítási határidőn belül. A Megrendelő hibájából szükségessé váló újabb szállítási költség a Megrendelőt terheli.

26.

A honlapon közzétett termékekre vonatkozó árak és szállítási díjak, aktuális bruttó értékek, amelyek a hatályos törvény szerinti számított Általános Forgalmi Adót tartalmazzák.

27.

A Kereskedő fenntartja a weboldalon közzétett árak és díjak módosításának jogát. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem módosítja. Amennyiben a Kereskedő minden odafigyelése ellenére hibás ár kerül a honlapra - a termék ára irreálisan eltér a becsült ártól, rendszerhiba miatt történő a téves összeg –a Kereskedő nem köteles a hibás áron a terméket kiszállítani. Ebben az esetben felajánlhatja a termék helyes áron történő megvételét, valamint lehetőséget biztosít a Megrendelőnek a vásárlástól való elállástól.

28.

A Kereskedő a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg a Megrendelő a teljes vételárát ki nem fizette.

29.

Visszaküldés esetén a Megrendelő köteles a terméket szállításra alkalmas csomaggal ellátni. A visszaszállítás során előforduló sérülésekért, a Kereskedőt felelősség nem terheli.

Hibás teljesítés, jogorvoslat

30.

A Megrendelő az átadásnál észlelt hibás termék átvételét megtagadhatja. Amennyiben az átvétel után derül ki, hogy a termék hibás, haladéktalanul késedelem nélkül jelezni köteles a Kereskedő felé e-mailben. Az írásbeli panaszt a Kereskedő köteles a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálni, megválaszolni és intézkedni. Elutasító választ a Kereskedő köteles megindokolni.

A Fogyasztó számára jogérvényesítő lehetőségek:

-          Lakóhely szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatóság. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

-          Pest Megyei Békéltető Testület (cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2., telefonszám: 06 1 792-7881)

-          A Fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület. Illetékességek és elérhetőségek:https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

-          Bírósági eljárás, polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

31.

Amennyiben a Kereskedő a szerződést hibásan teljesíti, úgy a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet. A Kereskedő. a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének bejelentéséről köteles jegyzőkönyvet felvenni. A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti panasznak. A Kereskedő törekszik a hibás termék kijavítását vagy cseréjét 15 naptári napon belül elvégezni.

32.

A Megrendelő, a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. a Ptk. szabályi szerint. Alapfeltétele a Megrendelő nevére kiállított számla vagy jótállási jegy.

33.

A Kereskedő a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tartós fogyasztási cikknek minősülő termék értékesítésével is foglalkozik. Ilyen fogyasztási cikk esetén a fogyasztónak minősülő megrendelő a vételár függvényében

-          10 000-100 000 forintig: az átvételtől számított 1 éven belül

-          100 000-250 000 forintig: az átvételtől számított 2 éven belül

-          250 000 forint felett: az átvételtől számított 3 éven belül

jótállási igényt érvényesíthet.

34.

A Fogyasztó az eladott termék hibája esetén a gyártótól követelheti, hogy a hibát javítsa ki vagy a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a hatályos minőségi követelményeknek. Gyártónak a termék előállítója és forgalmazója minősül. A Fogyasztó a hibát, az első észlelés után haladéktalanul köteles a gyártóval közölni.

35.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti. Hibás teljesítésnél a Mintatájékoztatót rendszeresíti a Fogyasztó részére.

36.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó hibára, a teljesítéssel kapcsolatos felelőssé nem terjed ki.

37.

A Kereskedő kijelenti, hogy a szállítási késedelem miatt felelősséget nem vállal, kötbérfizetési kötelezettséget nem vállal.

38.

Üzlethelyiségen kívül kötött, távollévők közötti szerződés esetén a Fogyasztó indoklás nélkül elállhat a szerződéstől a termék (több termék esetén, az utolsó termék) átvételétől számított 14 naptári napon belül. Ha a Fogyasztó az elállási jogával élni kíván, akkor az egyértelmű, írásos nyilatkozatát a Kereskedő részére köteles eljuttatni a megadott elérhetőségek valamelyikén. A Kereskedő az elállási nyilatkozat átvételétől számított 14 naptári napon belül - a termék sértetlen visszaérkezése után - a megfizetett összeget visszatéríti, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

39.

Amennyiben a gyártó a termék gyártását felfüggesztette vagy a gyártó árat emelt, a Kereskedő a nem tudja teljesíteni a megrendelést, a Kereskedő kártérítési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, még abban az esetben is élhet ezzel, ha a Megrendelő bármekkora összegű kifizetést már teljesített. A Kereskedő ebben az esetben visszafizeti az összeget a Megrendelőnek.

40.

Amennyiben elháríthatatlan körülmény (vis maior) merülne fel, egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséért.

41.

A Kereskedő rendszerének használatához a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezni szükséges.

42.

Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig érvényes.

Mellékletek:

1.       Adatvédelmi nyilatkozat

2.       Mintatájékozató szavatossági jogokról

3.       Mintatájékozató az elállási jogról

4.       Nyilatkozat-minta az elállási jogról


Monor, 2021.05.18.